PBS - Positive Behaviour Support

SWPBS (School Wide Positive Behaviour Support) is een doelmatige, schoolbrede aanpak dat als doel heeft gewenst gedrag te versterken en het voorkomen van ongewenst gedrag. Het heeft een integrale aanpak waarbij het directie, leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel en ouders op één lijn wil krijgen voor wat betreft het omgaan met gedrag. Heel kort gezegd betekent het dat je school breed positief gedrag ondersteunt.

Het motto van PBS is: goed gedrag kun je leren!

Samen met ouders heeft de Vlinderakker 4 kernwaarden geformuleerd. Elke kernwaarde omvat een aantal waarden die de Vlinderakker als leidraad ziet voor haar acties en voor haar visie en beleid in de toekomst. Alle medewerkers in de organisatie worden gestimuleerd om vanuit deze 4 kernwaarden te handelen en elkaar daarop aan te spreken. Het eigen gedrag van medewerkers geldt steeds als voorbeeld voor kinderen (en hun ouders). De kernwaarden bepalen voor een groot deel het imago en de ‘uitstraling’ van onze organisatie als geheel.

20191001 15241420191001 15243820191001 152513

Bij PBS worden schoolbreed afspraken gemaakt over de schoolregels en welk gedrag wij verwachten. Voor iedereen in de school moet duidelijk zijn welk gedrag wij in welke situatie verwachten. Voor verschillende locaties (bijvoorbeeld de wc, kapstokken en leerplein) zijn gedragsregels geformuleerd aan de hand van de 4 kernwaarden. Deze zijn ook visueel gemaakt op de locaties. Het gewenste gedrag word aangeleerd en geoefend en daarna beloond via een schoolbreed beloningssysteem.

Spelend leren – Spelend ontwikkelen

Op de Vlinderakker vinden wij spelend leren belangrijk voor de totale ontwikkeling van het jonge kind. Jonge kinderen leren door te ontdekken, oefenen en imiteren. Kinderen ontwikkelen zich in twee richtingen. Jonge kinderen willen de wereld om hen heen ontdekken en eraan deelnemen. Ze gaan materialen ontdekken zoals water, zand en modder, maar ook alledaagse situaties zoals de supermarkt, de huisarts of het bouwen van een huis. Anderzijds gaat het over een sociale ontwikkeling. Jonge kinderen ervaren tijdens het spelen met anderen dat iedereen verschillend is, ze ontdekken daarbij wie ze zelf zijn en hoe ze in verhouding tot een ander staan. Een spelend kind heeft plezier in het spelen, het speelt zolang hij/zij er zin in heeft. Het spel heeft vooral waarde voor de emotionele ontwikkeling (gevoelens uiten en verwerken), sociale ontwikkeling (afstemmen van gedrag, sociale cognitie) en intellectuele ontwikkeling (toename voorstellingsvermogen en taalontwikkeling).20191001 153626

De leerkracht op de Vlinderakker is degene die het jonge kind in het spel begeleid en zoekt naar manieren om nieuwe elementen in het spel te brengen. Op de Vlinderakker werken wij hierbij vanuit doelen en laten we de doelen aansluiten bij de belevingswereld en het thema waarmee de leerlingen op dat moment aan het werk zijn. Op deze manier is het mogelijk het spel te verdiepen en te verrijken, ook met rekenen, lezen en schrijven. Sommige doelen worden aangeboden tijdens een kringactiviteit waarna er in de hoeken verder mee gespeeld wordt. Anderen worden spelenderwijs aangeboden in een aantrekkelijke, uitdagende en betekenisvolle hoek.

Gepersonaliseerd leren

Op Kindcentrum De Vlinderakker willen wij bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces, de kennis en vaardigheden kan verwerven die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal en kritisch denkend mens te worden in een multiculturele samenleving. Kinderen groeien op in een digitale wereld waarin ze grote hoeveelheden informatie tot hun beschikking hebben. Het onderwijs in de 21e eeuw vraagt dus een andere kijk op leren. De maatschappij vraagt om betrokken, ondernemende en nieuwsgierige mensen die naast vaardigheden als taal, lezen en rekenen ook over andere vaardigheden beschikken. Het uitgangspunt bij de onderwijskundige visie van De Vlinderakker is dat ICT een hulpmiddel is bij het realiseren van onderwijskundige doelstellingen. Het is duidelijk dat de leerkracht de meest bepalende factor is bij het geven van goed onderwijs. Leerlingen hebben enthousiaste en vaardige leerkrachten nodig om tot betere schoolprestaties te komen. ICT is hierbij een hulpmiddel zowel voor de leerlingen als voor de leerkracht. Technologie is een van de krachtigste middelen die een leerkracht kan gebruiken om de leerling te helpen. Het is onmisbaar bij het geven van onderwijs op maat. Daarnaast kan het een grote rol spelen bij het verlagen van de werkdruk en een optimaal klassenmanagement te hanteren. Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid zijn twee kernwoorden in ons onderwijs. Dit houdt o.a. in dat de leerlingen mogen meedenken en (tot op zekere hoogte) mogen meebeslissen over hun eigen leerproces. Daarnaast willen wij de klassikale methodes minder strikt hanteren zodat er meer ruimte komt om voor elke leerling passend onderwijs te geven. Wij willen leerlingen op hun eigen niveau laten werken en zorgen dat de leerstof aansluit bij hun persoonlijke leerroutes. ICT helpt ons om dit te kunnen realiseren.

Eén van de manieren waarop wij deze optimale ontwikkelkansen willen aanbieden is door gepersonaliseerd leren. Dit houdt in dat elk kind op zijn of haar eigen niveau en tempo werkt. Hierbij maken we gebruik van Gynzy in de groepen 4 t/m 7. De verwerkingssoftware van Gynzy maakt digitaal en adaptief gepersonaliseerd leren mogelijk. Gynzy geeft de leerkracht houvast en een inzicht in de leerlijnen van rekenen. Hierbij moeten de kinderen zelf mee kijken naar hun doelen, waar ze aan toe zijn en worden ze mede eigenaar gemaakt van hun eigen leerproces.20191001 153913

Naast het gebruik van Gynzy heeft de Vlinderakker een inspirerend plusconcept, dat iets toevoegt aan de uitstraling en de kwaliteit van de school. Werken met een leerlijn zelfstandigheid, taakwerk en een leerplein is voor De Vlinderakker een onderwijsvorm die bijdraagt aan doelmatiger onderwijs. We werken vanuit leer-ontwikkelingslijnen, waarbij we de leerlingen zelf regie geven en het eigenaarschap willen bevorderen. Dit vraagt om een volgende stap; van instructie-verwerking-taakwerk, naar instructie-taakwerk.