Verlof aanvragen

De leerplichtige leeftijd is vijf jaar. Dat betekent dat u uw kind vanaf deze leeftijd niet zomaar thuis mag houden, of meenemen op vakantie. Verlof voor bezoek aan huisarts, ziekenhuis, therapie of tandarts dient u persoonlijk, telefonisch, of schriftelijk mede te delen aan de leerkracht. We vragen u wel dringend om dergelijke afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd te maken.

Alle andere verloven

Het komt wel eens voor, dat ouders de directie verzoeken om extra vrije dagen. In veel gevallen zal een dergelijk verzoek niet worden gehonoreerd. Buiten de schoolvakanties bestaan in het onderwijs geen ‘vrije dagen of snipperdagen’. Slechts bij belangrijke omstandigheden kan door de directie vrij worden gegeven:
 • Als u wegens seizoensgebonden werk genoodzaakt bent vakantie op te nemen buiten de schoolvakanties. U dient bij het verzoek een verklaring van de werkgever te overleggen.
 • Voor het bijwonen van een huwelijk van bloed- en aanverwanten.
 • Bij huwelijks-(12½, 25, 40, 50, 60 jaar) of ambts-jubileum (25, 40 jaar) van ouders en grootouders.
 • Bij ernstige ziekte en overlijden van ouders, bloed- en aanverwanten.
 • Bij verhuizing.
 • Bij extreme weersomstandigheden voor leerlingen buiten de bebouwde kom.
 • Bij besmettelijke ziekte in het gezin.

Alleen de directie is bevoegd tot het geven van verlof. Een verzoek behoort schriftelijk te worden ingediend. Formulieren hiervoor heeft de directie of kunt u vinden op deze site bij documenten.

Geen verlof wordt verleend voor omstandigheden voortkomend uit b.v.:

 • Afwijkend vakantierooster van enkele dagen van andere kinderen uit het gezin
 • Vakantie buiten het seizoen i.v.m. lagere prijzen
 • Vakantie buiten het seizoen i.v.m. lagere prijzen
 • De directeur is verplicht de ambtenaar leerplichtzaken van de gemeente Hilvarenbeek schriftelijk mededeling te doen in geval van ongeoorloofd verzuim of vermoeden hiervan. Tegen ouders, die hun kind zonder toestemming thuis houden zal proces verbaal worden opgemaakt.