Locatieraad

De Vlinderakker Opvang en Onderwijs hebben een Locatieraad (LR) die bestaat uit een ouder- en personeelsgeleding. De Locatieraad adviseert en beslist over een aantal belangrijke (beleid)zaken. De LR heeft een rol als bewaker van kwaliteit en afspraken. De taken en bevoegdheden van de LR zijn nauwkeurig omschreven in het reglement.

De Locatieraad van De Vlinderakker bestaat uit de volgende leden:
  • Simone Vosters (personeel opvang, voorzitter)

  • Lieke van de Schoot (personeel opvang)

  • Esther Huijben (personeel onderwijs)

  • Elise van Dingenen (personeel onderwijs)

  • Wendy Norbart (ouder onderwijs)

  • Annelies van de Wouw (ouder onderwijs)

  • Miriam van de Wiel (ouder onderwijs)

  • Jolien Peters (ouder opvang)

  • Renske van Puijenbroek (ouder opvang)

Alle locaties van Stichting Etuda hebben een Etudaraad (voorheen GMR). Hier bespreekt men onderwerpen die voor alle scholen en voor het bestuur van belang zijn. Het spreekt vanzelf dat ook de bevoegdheden van de Etudaraad (ER) nauwkeurig in een reglement zijn vastgelegd. Zowel de locatieraad als de Etudaraad zijn bevoegd om voorstellen te doen, standpunten kenbaar te maken, adviezen te geven, instemming te verlenen aan of zich te onthouden van instemming betreffende voorstellen van het bestuur. 

Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u dat via de loatieraad aankaarten. De vergaderingen van de LR en de ER zijn, tenzij anders vermeld, openbaar.

Indien u mee wilt denken over het beleid en de ontwikkeling van de school dan kunt u contact opnemen met een van de LR- leden.

Notulen vergaderingen Locatieraad