Workshops

Vacatures

Contact

Zoeken

Samenwijs
 

Nieuws

Nieuwsbrief Samenwijs de Doelakkers

image_20200911-064255_1

Informatiefilmpjes

Zoals u vorige keer heeft kunnen lezen kunnen de informatie avonden helaas niet door gaan. We hebben ervoor gekozen om voor iedere groep een infofilmpje te maken. We hopen zo de meeste informatie over te brengen. Natuurlijk kunnen we in een filmpje niet alles kwijt, dus mocht u nog informatie missen neem dan contact op met de leerkracht.


...

Doelakkers groep 1-2 Informatie 2020-2021 - YouTube

Omdat door de coronaregels de informatie-avond niet kan doorgaan...
...

Doelakkers groep 3 Informatie 2020-2021 - YouTube

Omdat door de coronaregels de informatie-avond niet kan doorgaan...
...

Doelakkers groep 4 Informatie 2020-2021 - YouTube

Omdat door de coronaregels de informatie-avond niet kan doorgaan...
...

Doelakkers groep 5 Informatie 2020 2021 - YouTube

Omdat door de coronaregels de informatie-avond niet kan doorgaan...
...

Doelakkers groep 6 Informatie 2020 2021 - YouTube

Omdat door de coronaregels de informatie-avond niet kan doorgaan...
...

Doelakkers groep 7 Informatie 2020 2021 - YouTube

Omdat door de coronaregels de informatie-avond niet kan doorgaan...
...

Doelakkers groep 8 Informatie 2020-2021 - YouTube

Omdat door de coronaregels de informatie-avond niet kan doorgaan...

Oudergesprekken

Over een paar weken vinden de oudergesprekken plaats. Deze vinden op school plaats. We hebben de gesprekken verdeeld over drie dagen en er zit ruim wisseltijd in. Dit in verband met de RIVM maatregelen. Wilt u de gesprekken niet fysiek in de school dan kunt u dit aan de leerkrachten van uw kind laten weten. De gesprekken zijn dan middels videobellen. 

De dagen voor de gesprekken zijn 29 september, 1 en 6 oktober.

Verlof regeling primair onderwijs

De leerplichtige leeftijd van kinderen is vijf jaar. Dat betekent dat u uw kind vanaf deze leeftijd niet zomaar thuis mag houden, of meenemen op vakantie. Verlof voor bezoek aan huisarts, ziekenhuis, therapie of tandarts dient u persoonlijk, telefonisch, of schriftelijk mede te delen aan de leerkracht. We vragen u wel dringend om dergelijke afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd te maken. Het komt wel eens voor, dat ouders de directie verzoeken om extra vrije dagen. In veel gevallen zal een dergelijk verzoek niet worden gehonoreerd. Buiten de schoolvakanties bestaan in het onderwijs geen 'vrije dagen of snipperdagen'. Slechts bij belangrijke omstandigheden kan door de directie vrij worden gegeven: - Als u wegens seizoensgebonden werk genoodzaakt bent vakantie op te nemen buiten de schoolvakanties. U dient bij het verzoek een verklaring van de werkgever te overleggen.
- Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad* van het kind: maximaal twee dagen.
- Huwelijksjubilea (12½, 25, 40, 50 of 60-jaar) van ouders en/of grootouders: één dag.
- 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: één dag.
- Ernstige ziekte of overlijden van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad* van het kind: duur in overleg met directeur.
- Verhuizing van gezin: één dag. (* Graden in verwantschap: 1e tot en met de 3e graad: ouders, broers en zussen, groot- en overgrootouders, ooms en tantes en neven en nichten (kinderen van broers en zussen). Alleen de directie is bevoegd tot het geven van verlof. Een verzoek behoort schriftelijk te worden ingediend. Formulieren hiervoor vindt u op de website. De directie is verplicht de ambtenaar leerplichtzaken van de gemeente Hilvarenbeek schriftelijk mededeling te doen in geval van ongeoorloofd verzuim of vermoeden hiervan.

Luizencontrole

Luizencontrole De komende periode vindt er in verband met de corona-regels geen luizenpluiscontrole plaats. Graag willen wij namens de werkgroep aan u vragen steeds zelf goed u kind(eren) te controleren. Mocht u neten of luizen vinden, dan graag direct behandelen en doorgeven aan school-opvang.

Ziek melden

Wilt u de eventuele ziekmelding van uw zoon of dochter telefonisch of via de app doorgeven en niet via vriendjes of vriendinnetjes. 

Stichting leergeld

'Alle kinderen doen mee' is het motto van Stichting Leergeld Hilvarenbeek. Deze stichting vindt dat geen enkel kind uit de boot mag vallen. Daarom geeft Stichting Leergeld gezinnen die dat nodig hebben een steuntje in de rug. De stichting geeft ondersteuning in de vorm van natura. Dat wil zeggen dat u als ouders/verzorgers geen geld krijgt, maar dat de kosten rechtstreeks worden vergoed aan bijvoorbeeld een sportclub. Of aan een winkelier als het gaat om bijvoorbeeld sportkleding, schoolspullen etc. De gemeente Hilvarenbeek heeft op grond van de (bijzondere) bijstandswet ook regelingen om kinderen te helpen. Maar gezinnen voldoen niet altijd aan de eisen om voor deze gemeentelijke ondersteuning in aanmerking te komen. Op dat moment kan er een beroep gedaan worden op Stichting Leergeld Hilvarenbeek. De aanvraag moet worden ingediend door de ouders/ verzorgers met een laag inkomen. U kunt een email sturen naar info@leergeldhilvarenbeek.nl of u kunt bellen naar 06-13820741.

Privacy

Beste ouder

U heeft vorig jaar, of bij de inschrijving van uw kind, toestemming gegeven voor het plaatsen van beeldmateriaal van uw kind (eren) op:

De Nieuwsbrief, de Schoolgids, de Website ( gesloten deel ) en/of eventuele Social Media.Daarnaast is er expliciet toestemming gevraagd voor:
Het doorgeven van uw mailadres en telefoonnummer aan de groeps- of klassenouder
om te zorgen voor een betere communicatie tussen de ouders onderling.
Deze zes items zijn verwerkt in ParnasSys.
Samenwijs is niet verplicht om jaarlijks weer toestemming te vragen, maar wel te melden dat u er, via deze nieuwsbrief,aan herinnerd wordt om deze keuze te kunnen wijzigen.Indien u dat wenst, kunt u bij de administratie of de directeur een nieuw toestemmingsformulier halen en dat uiteraard weer ondertekend in te leveren, waarop uw nieuwe keuzes weer worden geregistreerd.
Voor uitgebreidere informatie t.a.v het privacy beleid, verwijzen we naar de website.

Met vriendelijke groet
Ben Hagenberg / privacy officer stichting Samenwijs



Jarigen deze periode

Keet Gr. 1-2a
Thijs Gr. 1-2a
Fenne Gr. 1-2 b
Senna Gr.1-2a
James Gr. 5
Pedro Gr. 7
Julia Gr. 6
Sofia Gr. 6
Floris Gr. 4
Gijs Gr. 8
Sofie Gr. 3
Mats Gr. 3