Workshops-blauw Passend onderwijs | Stichting Samenwijs
Workshops
vacature Passend onderwijs | Stichting Samenwijs
Vacatures
Contact-128 Passend onderwijs | Stichting Samenwijs
Contact
Search-Find-128 Passend onderwijs | Stichting Samenwijs
Zoeken
samenwijs Passend onderwijs | Stichting Samenwijs
Samenwijs
Passende opvang en onderwijs

Passende opvang en onderwijs

Thuisnabije en passende voorzieningen 

Alle kinderen zijn welkom in onze Samenwijscentra, in eerste instantie ongeacht hun beperking. Ouders en begeleiders kijken samen welke begeleiding of ondersteuning nodig en mogelijk is. Het streven is om dat zo dicht mogelijk bij het kind en het liefst in de eigen kern te organiseren. Het doel is immers om het kind deel uit te laten maken van zijn of haar directe leefomgeving in alle aspecten die dat met zich meebrengt. En als het voor de ontwikkeling van een kind beter is zoeken wij samen met de ouders naar gespecialiseerde opvang of onderwijs. 

Onderwijs

Zorgplicht onderwijs

Het kan zijn dus voorkomen dat de school en de ouders tot de conclusie komen dat de ondersteuningsbehoefte van het kind zo groot is dat de school het kind niet kan bieden wat nodig is. De ondersteuning past niet binnen het ondersteuningsprofiel van de school en het is dan niet in het belang van het kind dat het kind wordt toegelaten tot deze school. De school beslist hierover binnen de wettelijke termijn van 6 tot maximaal 10 weken na aanmelding. In dat geval vindt de weigering om het kind toe te laten op school niet plaats dan nadat de school, na overleg met de ouders en met inachtneming van de ondersteuningsbehoefte van het kind, er voor zorg heeft gedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. Dit noemen we de zorgplicht van de school. Onder extra ondersteuning wordt niet verstaan ondersteuning ter bevordering van de beheersing van de Nederlandse taal met het oog op het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden (art. 40 lid 4 WPO). Hiervoor kent Samenwijs Onderwijs een taalklas, waarin kinderen 2 dagen per week worden ondergedompeld in de Nederlandse taal. Ook geldt binnen de scholen van Samenwijs de afspraak, dat altijd gekeken wordt of het kind op een van de andere scholen van Samenwijs wel de juiste ondersteuning geboden kan worden.

Samenwerkingsverband Plein013

De zorgplicht is onderdeel van Passend Onderwijs dat in 2014 is ingevoerd. Stichting Samenwijs Onderwijs maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Plein013. Plein013 zet zich in om, samen met besturen en scholen, voor iedere leerling in de regio een onderwijsaanbod te doen dat past bij de mogelijkheden en de ondersteuningsbehoefte van het kind. Voor meer informatie klik hier.