Workshops-blauw Stichting Samenwijs | Organisatie
Workshops
vacature Stichting Samenwijs | Organisatie
Vacatures
Contact-128 Stichting Samenwijs | Organisatie
Contact
Search-Find-128 Stichting Samenwijs | Organisatie
Zoeken
samenwijs Stichting Samenwijs | Organisatie
Samenwijs
Onze organisatie samenwijs

Organisatie

De identiteit van Stichting Samenwijs hangt nauw samen met de aard van ons werk en ons gezamenlijke ideaal. Wij redeneren vanuit het kind: wat heeft het kind nodig, wat versterkt de ontwikkeling? Doordat we het kind centraal stellen, kan het zich optimaal ontwikkelen. We doen dit vanuit waarden als gemeenschapszin, nieuwsgierigheid en lef.

Onze Samenwijscentra zijn dynamische gemeenschappen waarin het vanzelfsprekend is dat ieder kind welkom is en erbij hoort, ongeacht zijn of haar achtergrond, zolang het een meerwaarde voor het kind heeft. Dynamiek ontstaat door kinderen het beste te bieden van medewerkers van opvang en onderwijs. Op basis van hun individuele kwaliteiten werken medewerkers vanuit één team in elkaars domein.

Als je doet waar je goed in bent, werk je met meer plezier. En dat komt ten goede aan de kinderen. Elk kind heeft recht op een toekomstperspectief dat aansluit bij de eigen mogelijkheden en talenten. De wereld om ons heen is voortdurend in beweging. Samenwijs beweegt ook en geeft kinderen, door samenwerking met lokale partners en door maatschappelijk ondernemerschap, de beste basis voor hun toekomst.

Raad van toezicht

De raad van toezicht heeft tot taak het houden van deugdelijk en onafhankelijk intern toezicht op de realisatie van de grondslag en de doelstelling van de stichting en het naleven van wet- en regelgeving.

 • Meer informatie
  Tevens houdt ze onder meer toezicht op het functioneren van het college van bestuur, de financiën en de kwaliteit van de opvang en het onderwijs.

  De raad van toezicht komt doorgaans zes maal per jaar bijeen samen met de voorzitter van het college van bestuur en de ambtelijk secretaris.

College van bestuur

Het college van bestuur vormt in wettelijk opzicht het bestuur van de stichting en is belast met het besturen van de stichting, de samenwijscentra en opvanglocaties.

 • Meer informatie
  Het college is verantwoordelijk voor de uitvoering voor het -in samenspraak met de raad van toezicht vastgesteld- strategisch beleid. Hierin zijn de doelstellingen vastgelegd op het gebied van opvang, onderwijs, personeel, financiën en beheer, kwaliteit en communicatie.

  De stichting beschikt momenteel over een éénmans college. De bestuurder is Remko Ouwehand. Bereikbaar via r.ouwehand@stichtingsamenwijs.nl.

  Het bestuurskantoor is gevestigd in Samenwijscentrum Starrebos aan de Schoolstraat in Hilvarenbeek.

Samenwijsraad

Naast de locatieraden op de locaties, functioneert er binnen Samenwijs ook een Samenwijsraad.
De Samenwijsraad behartigt de belangen van kinderen, ouders en personeel op centraal niveau.
In de Samenwijsraad denken ouders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers mee over het beleid van de stichting. Hierbij voeren zij overleg met het bestuur van Samenwijs.
De Samenwijsraad heeft een informatieve, adviserende en instemmende rol.

 • Meer informatie

  Een aantal voorbeelden van zaken die besproken kunnen worden in de Samenwijsraad:
  * Tarievenbegroting kinderopvang
  * Opzetten impulsklas onderwijs
  * Maatregelen IKK-kinderopvang
  * Strategische beleidsdoelen Samenwijs
  * Jaarverslagen opvang en onderwijs

  Wie zijn de leden van de Samenwijsraad?
  Zowel vanuit opvang als vanuit onderwijs zijn er 6 personen vertegenwoordigd in de Samenwijsraad. Hierin is altijd 1 persoon van de kinderopvang in Middelbeers vertegenwoordigd, en ook 1 persoon vanuit de kinderopvang van Kindcentrum De Driehoek.
  In principe blijft elk lid 3 jaar in de Samenwijsraad. Daarna kan een lid zich ofwel opnieuw herkiesbaar stellen, of aftreden. Als er iemand aftreedt, zullen er nieuwe verkiezingen worden gehouden.

  De notulen van de Samenwijsraad zijn op te vragen via het e-mailadres info@stichtingsamenwijs.nl

  Het jaarverslag van de Samenwijsraad over 2021-2022 is hier te bekijken.