Workshops-blauw Stichting Samenwijs | Privacyverklaring Samenwijs Opvang en Onderwijs_2022-02-16
Workshops
vacature Stichting Samenwijs | Privacyverklaring Samenwijs Opvang en Onderwijs_2022-02-16
Vacatures
Contact-128 Stichting Samenwijs | Privacyverklaring Samenwijs Opvang en Onderwijs_2022-02-16
Contact
Search-Find-128 Stichting Samenwijs | Privacyverklaring Samenwijs Opvang en Onderwijs_2022-02-16
Zoeken
samenwijs Stichting Samenwijs | Privacyverklaring Samenwijs Opvang en Onderwijs_2022-02-16
Samenwijs

Privacyverklaring Samenwijs Opvang & Onderwijs_2022-02-16

Ingangsdatum: 2018-05-25          Datum laatste wijziging: 2022-02-16

Stichting Samenwijs Opvang & Onderwijs neemt privacy serieus.
In deze uitgebreide privacyverklaring leggen wij uit:

 • Welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en de te hanteren bewaartermijnen
 • Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken
 • hoe wij ervoor zorgen dat deze persoonsgegevens goed zijn beveiligd


Stichting Samenwijs Opvang & Onderwijs (hierna: Samenwijs) bestaat uit 6 opvang- en onderwijslocaties, 2 opvanglocaties en omvat daarnaast een Gastouderbureau (GOB) en een bestuurskantoor. De verschillende locaties worden hierna Samenwijscentra genoemd.

In ons beleid is opgenomen, dat NAW gegevens, nodig voor de juiste werking van deze afdelingen, zoveel mogelijk volgens dezelfde AVG regelingen en bewaartermijnen worden verwerkt. Daarnaast brengt GOB ouders en gastouders met elkaar in contact en zorgt dat daartussen een contract wordt gesloten, de Overeenkomst van Opdracht.

Privacybeleid

Samenwijs verwerkt, beheert en beveiligt persoonlijke gegevens als verwerkingsverantwoordelijke met de grootste zorgvuldigheid. Wij bieden onze leerlingen een veilige leeromgeving en onze medewerkers een veilige werkplek. We voldoen daarbij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de nationale wetgeving, aan ons stelt.

De AVG stelt sinds 25 mei 2018 eisen aan de omgang met persoonsgegevens. Het privacy beleid van Samenwijs is daarom herzien en aangevuld op de punten waar de AVG dit vereist. Hiermee wil Samenwijs ervoor zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt conform sectorgedragscodes, sectorbeveiligingscodes en organisatie-specifieke (interne) regelingen.
Het is daarom geen statisch document.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Samenwijs verwerkt persoonsgegevens van kinderen, leerlingen, ouders, personeel, bezoekers en andere personen. Een deel van die persoonsgegevens ontvangen wij rechtstreeks van de betrokkenen. Bijvoorbeeld de NAW-gegevens via het aanmeld- en/of inschrijvingsformulier voor leerlingen. Dit kan zowel schriftelijk als digitaal gebeuren. Een deel van de persoonsgegevens die wij verwerken verzamelen wij zelf, zoals voortgangsgegevens van leerlingen en gegevens over het functioneren van medewerkers. Verder ontvangen wij ook persoonsgegevens van derden, bijvoorbeeld externe deskundigen.

Van leerlingen verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
Wij vragen aan ouders bij aanmelding om verschillende persoonsgegevens, van zichzelf en hun kind(eren) zoals aangegeven op het Inschrijfformulier voor Opvang en ook voor Onderwijs .

Persoonsgegevens van het kind:
(afhankelijk en indien van toepassing voor Opvang of Onderwijs)
Achternaam, voornamen, roepnaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats / land, BSN (of tijdelijk onderwijsnummer), naam huisarts, adres, postcode, woonplaats, adres verzorger 2 indien anders dan van het kind, adres geheim ( indien van toepassing ), telefoonnummer vast, of mobiel van één ouder of verzorger, telefoonnummer geheim ( indien van toepassing ), school van herkomst, i.g.v. verhuizing, gegevens van andere kinderen uit het gezin.
land van herkomst, datum in Nederland, gegevens over voorschoolse educatie, Samenwijscentrum van herkomst, datum aanmelding, datum eerste schooldag, medicijnen, allergieën en eventuele (al dan niet medische) gegevens die nodig zijn met het oog op het kunnen bieden van passend onderwijs.

Persoonsgegevens van u als ouder/verzorger:
(afhankelijk en indien van toepassing voor Opvang of Onderwijs)
Achternaam, voornaam of voorletters, roepnaam, geslacht, telefoonnummer, burgerlijke staat, emailadras, , relatie tot het kind, wettelijk / ouderlijk gezag, land van herkomst, adres, podtcode, woonplaats ( indien afwijkend van het kind ), extra gegevens in geval van nood, naam en telefoonnummers, opleiding.
(specifiek voor opvang: - Of de ouder/verzorger werkt, - een opleiding of inburgeringstraject volgt - een traject volgt - niet werkt en Inkomstengegevens, voor zover nodig ter bepaling voor de hoogte van de ouderbijdrage.)

Gegevens nodig voor het geven van onderwijs en begeleiding:
(afhankelijk en indien van toepassing voor Opvang of Onderwijs)

Om Opvang te kunnen verzorgen registreren wij de volgende gegevens: Soort opvang, dagdelen waarop opvang gewenst is, of het kind extra (medische) zorg nodig heeft die van invloed is op de opvang, basisschool kind (enkel bij aanmelding buitenschoolse opvang), gewenste ingangsdatum contract, gewenst type contract, locatie van opvang, eventuele extra opmerkingen.

Om onderwijs te kunnen verzorgen, registreren wij gegevens over de vorderingen van uw kind, zoals nummer van de groep, cijfers en voortgangsrapporten. Verder houden wij een verzuimregistratie bij. Wij stellen bij het verlaten van de school een onderwijskundig rapport op over de schoolvorderingen en leermogelijkheden van uw kind. Hierin staan gegevens over resultaten, ontwikkelingen, gedrag en verzuim. Wij leggen ook een schooladvies en score van landelijke toetsen (zoals Cito) vast.
Soms is het nodig om bijzondere persoonsgegevens te verwerken om uw kind beter te kunnen begeleiden, waaronder medische gegevens (zoals over dyslexie, ADHD of over een allergie).
Wij kunnen ook persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn om (digitale) leermiddelen aan te bieden. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om een inlognaam en wachtwoord, een IP-adres, de groep waarin uw kind zit en het niveau dat uw kind heeft. Verder kunnen wij persoonsgegevens van u en uw kind verwerken die verband houden met uw contact met Samenwijs, bijvoorbeeld wanneer u vragen of klachten aan ons heeft gericht of ten aanzien van bepaalde taken die u voor het Samenwijscentrum uitvoert. Wanneer u een betaling verricht aan het Samenwijs, kunnen wij uw bankrekeningnummer verwerken.

Gegevens die wij niet van de leerling (of ouder(s) en/of verzorger(s)) hebben ontvangen en ook niet zelf hebben verzameld, hebben wij ontvangen van derde partijen:
Eventuele voorgaande school of kinderopvang van uw kind en eventuele zorgverleners waaraan u toestemming heeft verleend om het Samenwijscentra te informeren.


Van medewerkers verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke staat, adres en woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres, BSN (of tijdelijk nummer), nationaliteit, bankrekeningnummer, kopie identiteitsbewijs. Gegevens met betrekking tot het huidige dienstverband en voorgaande dienstverbanden, opleidingen en kwalificaties, salaris en vergoedingen. Informatie met betrekking tot het functioneren, verlof en verzuim. Daarnaast ook persoonsgegevens van de partner van de medewerker. Te weten: Voor- en achternaam, geboortedatum.

Gegevens die wij niet van de medewerker hebben ontvangen en ook niet zelf hebben verzameld, hebben wij ontvangen van de volgende derde partij: ArboUnie


Waarom wij persoonsgegevens gebruiken

Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens om opvang & onderwijs te organiseren.
Daarvoor hebben we een duidelijk doel en een wettelijke grondslag.
Dit betekent dat wij persoonsgegevens van leerlingen gebruiken om opvang te realiseren en onderwijs te geven en leerlingen begeleiding te bieden.
Persoonsgegevens van personeel gebruiken wij alleen met het oog op het uitvoeren van de arbeidsovereenkomst.

Wij gebruiken de persoonsgegevens van u en uw kind voor verschillende doeleinden.

 • Om uw kind in te schrijven op onze Samenwijscentra, ten behoeve van de toelating en plaatsing van uw kind op onze Samenwijscentra. om uitvoering te geven aan de plaatsingsovereenkomst (noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst) Wij verwerken alleen bij deze reeds aangemelde leerlingen, daarbij ook gegevens over uw opleiding, om een leerling gewicht toe te kennen. De door u opgegeven opleidingsgegevens kunnen wij (laten) controleren. Voor leerlingen met een inschrijfdatum voor 01-08-2019 geldt de huidige gewichtenregeling namelijk nog wel.
 • Voor het organiseren van onderwijs en opvang, het geven van onderwijs en begeleiding aan uw kind, het geven van adviezen over onderwijs op basis van vorderingen van uw kind.
  Wij zijn in dit verband, wettelijk verplicht, om bepaalde gegevens vast te leggen in een leerlingvolgsysteem ( ParnasSys ) en die gegevens uit te wisselen met het voortgezet onderwijs.
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  (gerechtvaardigd belang)
 • Om ervoor te zorgen dat je relevante informatie krijgt over de (mogelijk toekomstige) kinderopvang van je kind(eren) (noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst)
 • Wij gebruiken beeldmateriaal voor promotionele doeleinden. Als uw kind zichtbaar is op dit beeldmateriaal, gebruiken we dit alleen met uw toestemming (toestemming)
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de Belastingdienst (noodzakelijk voor een wettelijke plicht)
 • Om u op de hoogte te houden over de ontwikkeling van uw kind.
 • Om (digitale) onderwijsmaterialen en leermiddelen aan te bieden.
 • Ten behoeve van de overgang van uw kind van onze Samenwijscentra naar een andere onderwijsinstelling. PO of VO. Dit gebeurt op basis van de daarvoor ingerichte wettelijke platformen.
 • Voor het berekenen, vastleggen en innen van Samenwijscentrum geld en bijdragen of vergoedingen voor leermiddelen en buitenschoolse activiteiten.
 • Ten behoeve van interne en externe communicatie van en over Samenwijs, zoals de schoolgids, een nieuwsbrief en of het ouderportaal.
 • Ten behoeve van buitenschoolse activiteiten zoals schoolreisjes en ouderactiviteiten.
 • Om ouders in de gelegenheid te stellen om contact met elkaar op te nemen.
 • Ten behoeve van de samenwerking van de scholen binnen Samenwijs en de verplichtingen die daaruit voortvloeien.
 • Om uw vragen te kunnen beantwoorden en eventuele klachten af te handelen en deze in voorkomend geval voor te leggen aan de directies of bestuurder van Samenwijs.
 • Om samen met Samenwijs-leerlingen en personeel een passende en veilige leeromgeving te bieden, zowel fysiek als digitaal.
 • In voorkomende situaties verstrekken wij gegevens aan derden ten behoeve van externe audits, accountantscontroles, GGD, Bureau Jeugdzorg, de gemeente, scholen en inspectie en ministeries. Bedrijfstransacties (bijvoorbeeld bij het aangaan van een samenwerkingsverband) en het bevorderen van de veiligheid. Bij de uitvoering hiervan staat geheimhouding centraal. Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op ons en/of op Samenwijs rusten, waaronder verplichtingen uit hoofde van de Wet op het Primair Onderwijs.


Wij gebruiken de persoonsgegevens van personeelsleden:

 • Voor de uitvoering van het dienstverband.
 • Voor het uitbetalen van salarissen, onkostenvergoedingen en declaraties.
 • Voor het voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op ons en/of op Samenwijs rusten, waaronder verplichtingen vanuit de Fiscale Wetgeving.


Samenwijs moet de verwerking van persoonsgegevens op een zogenaamde grondslag van de AVG kunnen baseren. De verwerking is altijd gebaseerd op een van de volgende juridische grondslagen:

 • Er is door betrokkene (bij kinderen: door de wettelijk vertegenwoordiger van betrokkene) toestemming verleend voor de verwerking van persoonsgegevens.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij betrokkene partij is.
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting van
 • De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van iemand anders te beschermen; bijvoorbeeld dringende gezondheidsredenen.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de gerechtvaardigde belangen van Samenwijs of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die om bescherming vragen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer betrokkene een kind is.
 • Persoonsgegevens kunnen zonder toestemming worden verstrekt aan derden voor zover hiervoor:
 • een wettelijke grondslag aanwezig is (bijvoorbeeld in het kader van de kinderopvangtoeslag of ter verantwoording aan de gemeente voor de ontvangen subsidie voor voor- en vroegschoolse educatie)
 • indien dat gelet op het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld is toegestaan en de betrokkene redelijkerwijs kan weten dat verstrekking plaats kan vinden

Beveiligen

De Samenwijscentra nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Zo slaan wij persoonsgegevens op in systemen die beperkt toegankelijk zijn en maken wij gebruik van versleuteling en de twee factor authenticatie of twee-staps verificatie. Deze maatregelen zijn opgenomen in ons veiligheidsbeleid.

De Samenwijscentra hebben de volgende maatregelen geïmplementeerd:

 • Er is passend beleid voor de beveiliging van de verwerking van persoonsgegevens, waarbij het beleid periodiek wordt geëvalueerd en – zo nodig – aangepast.
 • De Samenwijscentra hebben de twee factor authenticatie ingevoerd op zowel Office365, het leerlingvolgsysteem, als het personeelsinformatiesysteem, zodat via een systeem van autorisatie enkel geautoriseerde medewerkers toegang kunnen verkrijgen tot persoonsgegevens.
 • De Samenwijscentra zorgen dat de toegang tot andere systemen beveiligd is door middel van een passend beleid voor wachtwoorden dat aansluit bij de stand van de techniek.
 • Maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen verwerkingsrisico's, vooral als gevolg van de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig.
 • De Samenwijscentra hebben maatregelen genomen om zwakke plekken te identificeren ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens in de systemen die worden ingezet voor het verlenen van diensten aan de onderwijsinstelling.
 • Er is een protocol waarin is vastgelegd hoe wordt gehandeld in geval van beveiligingsincidenten en datalekken.


Bewaren

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk, op basis van wet- en regelgeving.

Gegevens die Samenwijs verwerkt van personeelsleden worden in de regel twee jaar na uitdiensttreding van het personeelslid vernietigd. Andere termijnen gelden voor loonbelastingverklaringen en kopieën van identiteitsbewijzen (5 jaar) en voor gegevens over burgerlijke staat, afstand woon- werkverkeer, salarisadministratie en afspraken betreffende salaris en arbeidsvoorwaarden (7 jaar).

Het leerlingdossier verwijderen wij doorgaans twee jaar na uitschrijving, tenzij dat Samenwijs zich moet houden aan (een langere) bewaartermijn uit de wet.
Hier de opsomming van de andere bewaartermijnen.
Gegevens in de leerlingadministratie: NAW -en verzuim /afwezigheidgegevens dienen vijf jaar bewaard te blijven. Gegevens die verband houden met het doorverwijzen van een leerling naar een school voor speciaal onderwijs, dienen drie jaar bewaard te blijven. Ook dient er een overzicht schoolanalyse en het overzicht inspectiegetallen van de laatste vier jaar na uitschrijving van de leerling, getoond te kunnen worden aan de onderwijsinspectie.

N.a.v. bovenstaande hanteert Samenwijs het beleid, dat na het schooljaar, er door de administratie, binnen het LAS volgens de regels, na 2-3 of 5 jaar, na uitschrijving van de leerling, de leerlinggegevens zullen worden verwijderd. De controle hierop zal voor de periode van 5 jaar gelden om op die manier aan de wetgeving te voldoen.

Deze termijnen gelden niet voor de persoonsgegevens opgeslagen in het kindvolgsysteem van opvang en gastouderbureau. Hier werken we op de volgende manier:
Reduceren, Anonimiseren en Verwijderen:

Dossiers worden gereduceeerd (2 jaar na het beëindigen van de klantrelatie) en geanonimiseerd (7 jaar na beëindigen van de klantrelatie). De termijnen van 2 en 7 jaar hebben te maken met de bewaarplicht voor de financiële administratie.

Reduceren:

Het dossier wordt gereduceerd. Alle gegevens van de ouder(s) en kinderen die niet meer nodig zijn voor de financiële administratie, zoals telefoonnummers, e-mailadressen en medische gegevens worden verwijderd. Gegevens die volgens de Belastingdienst behoren tot de bedrijfsadministratie blijven bewaard. Velden die niet leeg mogen zijn worden gevuld met een fictieve inhoud. Deze optie is beschikbaar als de klantrelatie 2 kalenderjaren geleden beëindigd is.

Anonimiseren:

Het volledige dossier wordt geanonimiseerd. Alle persoonsgegevens (naam, adres, geboortedatum, BSN, bankrekeningen etc.) van de ouder(s) en kinderen worden verwijderd, alsmede alle bijlagen, waardoor het dossier niet meer te herleiden is tot deze ouder(s). Velden die niet leeg mogen zijn worden gevuld met een fictieve inhoud. Deze optie is beschikbaar als de klantrelatie 7 kalenderjaren geleden beëindigd is.

Verwijderen:
Het volledige dossier wordt verwijderd uit de database. Deze optie is alleen beschikbaar als er geen contract-of factuurhistorie van de ouder(s) aanwezig is.

Samenwijs deelt persoonsgegevens alleen met derden,
als dat noodzakelijk is.

Wij delen persoonsgegevens alleen met derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de uitoefening van een taak van algemeen belang. Met organisaties, die uw gegevens verwerken in opdracht van Samenwijs (zogenaamde verwerkers), zijn afspraken gemaakt, om ervoor te zorgen dat uw gegevens ook daar goed zijn beveiligd. Dit is geregeld in verwerkersovereenkomsten. Samenwijs maakt ook gebruik van clouddiensten waarbij gegevens op een server in het binnen- en buitenland worden opgeslagen. Dit doen wij alleen als er sprake is van een adequaat niveau van gegevensbescherming, conform de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij kunnen uw persoonsgegevens in beperkte gevallen delen met derden. Dit doen wij alleen wanneer dit noodzakelijk is voor de doeleinden zoals beschreven in deze privacyverklaring, meer in het bijzonder het verzorgen van onderwijs en het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs.
Indien er leerling gegevens worden uitgewisseld met educatieve uitgevers, gebeurt dat geanonimiseerd, via het daarvoor ingerichte landelijk ECKid platform, dat samen met Basispoort en ParnasSys zorgt voor veiligheid van de gegevens.
Voor Opvang gelden dezelfde afspraken. Voor alle vormen van samenwerking met leveranciers, die niet vallen onder basispoort, zijn er specifieke verwerkersovereenkomsten gesloten, met daarin opgenomen specifieke voorwaarden, bij delen van persoonsgegevens met derden, te denken aan subverwerkers.

Wanneer wij persoonsgegevens delen met derden, zullen deze persoonsgegevens niet buiten de Europese Economische Ruimte worden verwerkt, tenzij hiervoor aanvullende afspraken zijn gemaakt met deze derden, of wanneer maatregelen zijn genomen die ervoor zorgen dat de privacy van u en uw kind zijn gewaarborgd.

Overheidsinstanties
Wij delen de persoonsgegevens van uw kind met overheidsinstanties, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitoefening van een taak van algemeen belang of in verband met een wettelijke verplichting. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om gegevens die wij verplicht zijn om te delen met bevoegde instanties, zoals de onderwijsinspectie en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). het Register Onderwijs Deelnemers (ROD, het vroegere BRON), of over instanties die belast zijn met een taak van algemeen belang zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin.
Ook moeten wij persoonsgegevens van uw kind met de nieuwe school delen wanneer hij of zij naar een andere school gaat. Deze persoonsgegevens zijn vastgelegd in het onderwijskundig rapport.

Bij een vermoeden van huishoudelijk geweld kunnen wij een melding doen bij Veilig Thuis of een andere daartoe aangewezen en bevoegde instantie. Als te vaak sprake is van ongeoorloofd verzuim moet dit worden gemeld aan de leerplichtambtenaar en kunnen gegevens worden gedeeld die noodzakelijk zijn in het kader van de taak van de leerplichtambtenaar.

De ontvangende overheidsinstantie is zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke en moet zich houden aan de voor die instantie toepasselijke privacy verplichtingen.

Externe leveranciers
Wij maken gebruik van een aantal diensten van derden om het onderwijs te ondersteunen en die als verwerker persoonsgegevens van u en/of uw kind verwerken. Samenwijs heeft bijvoorbeeld afspraken gemaakt met externe leveranciers voor administratiesystemen en leerlingvolgsystemen.

Andere ouders
Wanneer u daarmee akkoord bent gegaan, kunnen wij voorts uw persoonsgegevens en die van uw kind delen met andere ouders, bijvoorbeeld via een klassenlijst of via online communicatienetwerken (Whattsapp groepen). Wij hebben geen zeggenschap over de verdere verwerking van uw persoonsgegevens door derden die kennisnemen van deze klassenlijst of gegevens die via genoemde communicatienetwerken te downloaden zijn. Hiervoor kunnen wij dan ook geen verantwoording dragen. Ga daar dan ook zorgvuldig mee om, in uw eigen belang en dat van andere ouders.

Melding van misstanden / klachtenregeling

Ook als u een melding doet van een misstand binnen onze organisatie, zullen uw gegevens worden verwerkt. U kunt daarom ook een melding doen bij de door onze Samenwijscentrum aangewezen functionaris. Deze functionaris kan door u in vertrouwen worden benaderd. Deze gegevens zullen zonder uw toestemming niet worden gedeeld met de Samenwijsleiding. Dat dient op voorhand dan wel duidelijk te worden gecommuniceerd en met reden omkleed Voor meer informatie over de regeling verwijzen wij u naar de voor onze organisatie vastgestelde klachtenregeling.
https://www.stichtingsamenwijs.nl/opvang/nuttige-informatie


Ten aanzien van de klachtenregeling onderwijs, kunnen we u nu niet doorverwijzen naar de site, aangezien de klachtenregeling voor Samenwijs Onderwijs wordt herschreven en er bekeken wordt of er een klachtenregeling voor Opvang & Onderwijs kan worden gemaakt.
Heeft u een klacht t.a.v. onderwijs, verwijzen we voor nu naar de locatie directeur, of neem rechtstreeks contact op met Marieke van der Meulen CvB van Stichting Samenwijs Opvang & Onderwijs. Hij of zij kan u ook doorverwijzen binnen de organisatie.
Zodra de klachtenregeling Onderwijs is vastgesteld, zal die siteverwijzing ook in dit document worden opgenomen.


Uw privacy rechten en dat van uw kind.

U heeft verschillende rechten onder de AVG:

 • Het recht om in te zien welke persoonsgegevens wij van u of uw kind verwerken;
 • Het recht persoonsgegevens die incorrect zijn en door ons verwerkt worden, te laten corrigeren;
 • Het recht om bepaalde persoonsgegevens te laten verwijderen in specifieke gevallen, zoals bijvoorbeeld als de verwerking gebaseerd is op toestemming of als de verwerking onrechtmatig is;
 • Het recht op beperking van verwerkingen.
  Bijvoorbeeld als de juistheid van de verwerking betwist wordt;
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
  Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen, om de persoonsgegevens van u, waarover wij beschikken in een computerbestand, naar u, of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking die gebaseerd is op een gerechtvaardigd belang. De verwerkingen die gebaseerd zijn op een gerechtvaardigd belang, zijn opgenomen in deze privacyverklaring onder het kopje ‘Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken’;
 • Het recht om toestemming in te trekken als de verwerking gebaseerd is op toestemming.


Wilt u gebruik maken van (een van) deze rechten, neem dan contact op met de directeur (onderwijs) of de manager (opvang)
Heeft u vragen over hoe wij omgaan met privacy en persoonsgegevens, of heeft u een klacht over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken? Dan kunt u contact opnemen met de privacy-officer dhr. B. Hagenberg via privacy.samenwijs@stichtingsamenwijs.nl.
U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming via fg@privacyopschool.nl
Indien u een dergelijk verzoek indient, vragen wij een mail te sturen naar privacy.samenwijs@stichtingsamenwijs.nl
We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op het verzoek.
Mocht u er samen met ons onverhoopt niet uitkomen, dan kunt u ook een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens via:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/meldingsformulier-klachten


Termijn
Wij zullen (indien mogelijk) u de gevraagde gegevens binnen 4 weken toesturen of de gevraagde correctie of verwijdering binnen 4 weken verwerken, mits het een enkelvoudig verzoek betreft. Indien het een meervoudig verzoek betreft, dienen wij binnen 4 weken u te laten weten, dat we zullen proberen binnen 2 maanden aan uw verzoek te voldoen.
Verzoeken kunnen echter niet worden gehonoreerd als die in strijd zijn met wettelijke bepalingen of andere zwaarwegende belangen.

Een voorbeeld hiervan is een verzoek om gegevens te verwijderen terwijl Samenwijs deze gegevens vanwege een wettelijke bewaartermijn beschikbaar moet houden. Als dat het geval is zullen wij u hierover informeren en daarbij motiveren waarom niet (geheel) aan uw verzoek kan worden voldaan. Ook dit doen we binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek.

Wij rekenen in beginsel geen kosten voor de behandeling van uw verzoek. Een uitzondering kan worden gemaakt als wij menen dat invulling van het verzoek een onevenredige belasting met zich meebrengt. Dat kan bijvoorbeeld zijn als u in korte tijd meerdere informatieverzoeken indient zonder dat daarvoor een specifieke reden is. Of als u vraagt om extra kopieën van reeds aangeleverde informatie.

Geen geautomatiseerde besluitvorming

Samenwijs maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming waaraan rechtsgevolgen voor de betrokkenen zijn verbonden of de betrokkene in aanmerkelijke mate treft (dat wil zeggen: besluitvorming zonder menselijke tussenkomst met grote gevolgen voor de betrokkene, zoals het automatisch afwijzen van sollicitanten).

 

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als een herziene versie wordt geplaatst zorgen wij voor een melding hiervan, in een nieuwsbrief. Ook geven wij aan wanneer de verklaring voor het laatst is gewijzigd, door bovenaan de wijzigingsdatum te vermelden.

De algemene contactgegevens van Samenwijs zijn:

website: Stichting Samenwijs | Opvang en Onderwijs

Samenwijs Opvang & Onderwijs

Schoolstraat 38

5081 VH Hilvarenbeek

Tel. 013-5057500

E-mail: info.opvang@stichtingsamenwijs.nl

E-mail: info.onderwijs@stichtingsamenwijs.nl

Samenwijs.png