De locatieraad op Starrebos

Starrebos is sinds 2018 een Samenwijscentrum, waarbinnen opvang en onderwijs de gezamenlijke basis vormen. De locatieraad is een wettelijk ingestelde raad. Dit betekent ook dat medezeggenschap opvang en medezeggenschap onderwijs tezamen de belangen van kinderen, ouders en personeel behartigen in de locatieraad (LR). Iedere Samenwijslocatie heeft een eigen LR, vanuit iedere LR zijn afgevaardigden vertegenwoordigd in de Samenwijsraad (SWR), die op stichtingsniveau de belangenbehartiging voor haar rekening neemt. In de LR denken ouders en professionals mee over het beleid van Starrebos. De LR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken.

Een aantal voorbeelden van zaken die besproken kunnen worden in de LR:

  • samenwerking tussen opvang en onderwijs

  • de hoogte en besteding van vrijwillige ouderbijdrage

  • vaststelling van de onderwijstijd
  • vaststelling van de informatiegids

  • vaststellen of wijzigen van een reglement, protocol of jaarplan

  • vakantierooster
  • de verkeersveiligheid rond het Samenwijscentrum

In principe blijft elk lid drie jaar in de LR, daarna kan het lid zich opnieuw herkiesbaar stellen of aftreden. Als er iemand aftreedt, zullen er nieuwe verkiezingen worden gehouden.

Leden van de locatieraad

Ouders van opvang:

Lieke van der Vleuten

Sander van den Bosch

Sandra Wagemakers

Ouders van onderwijs:

Aukje de Brouwer

Lenny Verwegen

Dave Timmermans

Personeel van opvang:

Jurgen Netten

Floor Vrijsen
Secretaris

Inge van Oers

Personeel van onderwijs:

Petrie van den Borne

Chantal Wigman

Annelien Fenijn