Ons kindcentrum

De wereld is voortdurend in verandering. Kindcentrum Starrebos streeft ernaar om, in samenwerking met de ouders, kinderen optimaal voor te bereiden om in de huidige maatschappij én in de toekomst te kunnen functioneren en participeren.

Samen met het team, de ouders, de kinderen en externen

Veilig door de inzet van KiVa en Powerplay

Groeien van spelend leren naar ontdekkend leren


samen veilig groeien

Positieve groepsvorming: KiVa en Powerplay

Wij werken volgens de principes van KiVa. KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee worden de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen. Ons motto luidt dan ook: ‘samen maken wij er een fijne school van!’

KiVa leeft op Starrebos, kinderen herkennen de rollen van henzelf en de klasgenoten. Ze voelen zich verantwoordelijk om zaken op te lossen en kunenn dat met elkaar als groep oppakken. 

Naast KiVa werken we met Powerplay. Middels Powerplay sparen de kinderen gezamenlijk punten, Powerpoints. Positief gedrag wordt hiermee beloond. De professional zoomt in op het positieve gedrag van de kinderen, waardoor zij vaker gewenst gedrag laten zien. 

Overgang van peuter naar kleuter

Kindcentrum Starrebos werkt met een peuter-plus-programma vanuit de overtuiging dat de ontschotting van kinderopvang en onderwijs een meerwaarde is voor de kinderen. We laten de harde grens van 4 jaar los, waardoor de overstap van opvang naar groep 1 vloeiend verloopt. Vanuit de vertrouwde peutergroep de Vossen gaan de oudste peuters samen met de jongste kleuters spelen en ontdekken. De kinderen worden begeleid door een pedagogisch professional en krijgen de ruimte om in eigen tempo hun wereld te vergroten.

Visie op ontwikkelen en leren

Op Kindcentrum Starrebos wordt gewerkt vanuit de visie op spelend en ontdekkend leren. Het spelend leren (0-7 jaar) en ontdekkend leren (7-13 jaar) wordt thematisch ingericht. Vanuit de doelen worden activiteiten op niveau aangeboden aan de kinderen. 

Door thematisch te werken kun je de diepte in met de kinderen en komen onderlinge verbanden tot stand. Naast wereldorientatie en technisch/begrijpend lezen koppelen we ook de kerndoelen van taal, creatief schrijven, de creatieve vakken en cultuureducatie zoveel mogelijk aan de thema's. Om de betrokkenheid te vergroten en dicht bij de belevingswereld van de kinderen te komen, maken we regelmatig uitstapjes of brengen we de buitenwereld naar binnen.

Kijkend vanuit de doelen werken we met hoge verwachting aan de resultaten van de kinderen. We werken hier met het team aan door het geven van een effectieve didactiek. Dit helpt kinderen stapsgewijs en actief de leerstof eigen maken. Hierdoor doen alle kinderen succeservaring op.