De locatieraad op Starrebos

De locatieraad (medezeggenschapsraad) is een wettelijk ingestelde raad. Starrebos is sinds 2018 een Samenwijscentrum, waarbinnen opvang en onderwijs de gezamenlijke basis vormen. Dit betekent ook dat medezeggenschap opvang en medezeggenschap onderwijs tezamen de belangen van kinderen, ouders en personeel behartigen. Deze gezamenlijke behartiging vindt plaats in de LocatieRaad (LR). In deze LR denken ouders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers mee over het beleid van de school. De LR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken.

Een aantal voorbeelden van zaken die besproken kunnen worden in de LR:
 • samenwerking met de kinderopvang
 • de hoogte en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage
 • vaststelling van de onderwijstijd
 • vaststelling van de schoolgids
 • de wijze waarop invulling wordt gegeven aan tussen schoolse opvang
 • vaststellen of wijzigen van een schoolreglement
 • vaststellen van het schoolplan - hierin staan plannen van de school voor de komende jaren wat betreft bijvoorbeeld onderwijsverbeteringen of het onderwijs aan zorgleerlingen
 • vakantierooster
 • de verkeersveiligheid rond de school
In principe blijft elk lid drie jaar in de LR, daarna kan het LR-lid zich ofwel opnieuw herkiesbaar stellen, of aftreden. Als er iemand aftreedt, zullen er nieuwe verkiezingen worden gehouden.

Iedere Samenwijslocatie heeft een eigen LR, vanuit iedere LR zijn afgevaardigden vertegenwoordigd in de SamenWijsRaad (SWR) die op stichting niveau de belangenbehartiging voor haar rekening neemt.

In de huidige LR zitten de volgende leden;

 • Vanuit de ouders onderwijs:
 • Rudi van Doormaal (SWR-lid)
 • Annemarie Joosten (secretaris)
 • Sanne Hendrickx
 • Vanuit ouders opvang:
 • Pim Zebregs

 • Sascha Kolk
 • Lies Vanmolkot
 • Vanuit de personeel onderwijs:
 • Petrie van den Borne
 • Marion Kluijtmans
 • Floris Jansen
 • Vanuit personeel opvang:
 • Debby Favier
 • Emma van Oort
 • Jurgen Netten (voorzitter)