• Plezier Leren

Nieuwsbrief Samenwijs St. Jozef

st.jozef

Handle with care

Vanaf 11 april 2022 doen alle Samenwijsscholen mee aan het project 'Handle with Care' (HwC) waarin wij samenwerken met Veilig Thuis en de gemeenten in de regio Hart van Brabant.

Het doel van dit project is om een leerling, die huiselijk geweld en/of kindermishandeling heeft meegemaakt en waarbij de politie is ingeschakeld, zo snel als mogelijk (het liefst de volgende dag) op school een veilige omgeving te bieden. Uit onderzoek blijkt dat dit veel verschil uitmaakt.

De juf of meester kan hem of haar dan tot steun zijn en op dat moment rekening houden met wat de leerling nodig heeft. Het is goed dat een leerling zich op dat moment gehoord, gezien en begrepen voelt. Door deze aandacht kan een leerling eerder tot rust komen, kan de leerling sneller herstellen van wat hij of zij heeft meegemaakt en kan mogelijke schade worden voorkomen. Om de leerling deze ondersteuning te kunnen bieden, informeert de politie onze school door middel van een 'Handle with Care-signaal'.

Als de politie voor een situatie van huiselijk geweld wordt ingeschakeld, dan kan het zijn dat zij een melding hiervan doorgeven aan Veilig Thuis. Zij geven daarbij ook aan dat er kinderen aanwezig waren. Veilig Thuis zal, samen met de gemeente die de informatie heeft waar het kind op school zit, er ervoor zorgen dat de school een HwC signaal krijgt. Dat betekent dat alleen de volgende gegevens worden doorgegeven aan de directeur en/of de intern begeleider waar de leerling op school zit:

• de naam van de leerling;

• de geboortedatum van de leerling;

• het signaal 'Handle with Care'.

Bijzonderheden en details over de huiselijke situatie delen Veilig Thuis en de gemeente niet aan ons mee.

De directeur of intern begeleider die het signaal ontvangt heeft, neemt zo snel mogelijk mondeling contact met de groepsleerkracht van de betreffende leerling om de leerling zo de ondersteuning te kunnen bieden die nodig is. De groepsleerkracht kan de leerling laten blijken dat hij of zij er voor de leerling is of ruimte geven om zijn of haar verhaal te doen als daar behoefte aan is. Een toets van die dag kan bijvoorbeeld verzet worden naar een andere dag, of de leerling mag tijdens de les op een rustig plekje zitten om even tot rust te komen. De groepsleerkracht of intern begeleider neemt contact op met ouders om hen te informeren over de genomen stappen op school.

Als school gaan wij heel zorgvuldig om met het signaal. Het signaal delen we alleen met de collega's die hierover geïnformeerd moeten worden. Bovendien slaan we het signaal niet op en registreren we het niet in een systeem. Het doel van 'Handle with Care' is puur om de leerling de dag na huiselijk geweld de ondersteuning te bieden die hij of zij nodig heeft. Het signaal is daarom nergens terug te vinden.

Wilt u meer weten over dit project, neemt u dan gerust contact met mij op.

Pedagogisch professional

Op onze locatie zorgen wij samen voor de ontwikkeling van alle kinderen van 0-13 jaar. We bieden Kinderopvang en Onderwijs aan. Tot nu toe werden de medewerkers in de Kinderopvang Pedagogisch Medewerkers genoemd. Vanaf nu spreken we binnen onze organisatie voortaan van Pedagogisch Professionals (afgekort PP-er).We vinden dat deze naam de lading van de functie veel beter dekt; Pedagogisch Professionals hebben alle kennis in huis over de ontwikkeling en het gedrag van kinderen.

Koningsspelen

Ook dit jaar doen we weer mee met de Koningsspelen. De Koningsspelen vinden plaats op vrijdag 22 april. Ook groep 1 is deze dag tot 12.00 uur van harte welkom. Wel moet u even doorgeven aan de leerkracht als uw kind deze vrijdag aanwezig zal zijn. Verder informatie volgt.

Opbrengst sponsorloop

Door het harde werken van onze leerlingen is er maar liefst 750 euro opgehaald. We gaan in overleg met vluchtelingenwerk waar we het geld aan kunnen besteden. Nogmaals bedankt iedereen!

Iep toets

Alle leerlingen van groep 8 zijn verplicht om een eindtoets te maken. Scholen kiezen zelf welke eindtoets ze afnemen, Bureau ICE maakt de IEP Eindtoets. De minister van OCW heeft de IEP Eindtoets toegelaten als eindtoets voor de basisschool. De IEP geeft een advies voor het voortgezet onderwijs, dit is een second opinion naast het leerkrachtadvies dat ieder kind van de leerkracht krijgt.
Wat meet de IEP?
De IEP Eindtoets meet de verplichte vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen aan het einde van groep 8. De uitslag van de eindtoets geeft informatie over het referentieniveau dat uw kind beheerst én een advies voor het voortgezet onderwijs.
Afname IEP Eindtoets
"De IEP voelt niet als een toets" Doordat de toets oploopt van makkelijk naar moeilijk, ervaart ieder kind een succesgevoel wat vertrouwen geeft om lekker verder te werken. Kinderen schrijven in de fris vormgegeven boekjes, wat de toets erg overzichtelijk maakt. Alles om te zorgen voor een zo prettig mogelijke toetservaring. Wat zijn referentieniveaus?
De referentieniveaus zijn beschrijvingen van de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen op de verschillende overgangsmomenten van het onderwijs. Ze zijn in 2009 door de commissie Meijerink opgesteld om ervoor te zorgen dat er in het hele Nederlandse onderwijs concrete doelen zijn om naartoe te werken. De Referentieniveaus zijn sinds 1 augustus 2010 vastgelegd in de Wet Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen. 
Voor het basisonderwijs gelden de referentieniveaus 1F, 2F en 1S. Het basisniveau 1F is het niveau voor taal en rekenen dat het overgrote deel van de leerlingen aan het einde van de basisschool tenminste zou moeten beheersen. Daarnaast heeft de overheid de ambitie dat een groot deel van de basisschoolleerlingen een hoger niveau haalt: het streefniveau. Voor taal is dat het 2F-niveau en voor rekenen is het 1S-niveau. In de vervolgopleidingen zijn de referentieniveaus vereist om het diploma te kunnen behalen. 
Samengevat zijn dit de referentieniveaus voor de verschillende doelgroepen en onderwijstypen:
• niveau 1F: fundamenteel niveau. Dit moeten alle leerlingen in ieder geval aan het einde van het (speciaal) basisonderwijs op 12-jarige leeftijd beheersen. Uitstroomniveau voor leerlingen die het onderwijs vervolgen op vmbo-bb/bk.
• niveau 1S: in principe het uitgangspunt voor het aanbod in het basisonderwijs voor alle leerlingen, tenzij beredeneerd is vastgesteld dat 1F een passender niveau is. Uitstroomniveau voor leerlingen met vmbo-tl, havo en vwo.
• niveau 2F: niveau dat leerlingen aan het einde van het VMBO bb/kb of MBO 1/2/3 bereikt moeten hebben. Dit is het niveau dat iedere Nederlander zou moeten beheersten om maatschappelijk te kunnen functioneren. • niveau 2S: niveau dat leerlingen aan het einde van het VMBO gl/tl bereikt moeten hebben.
• niveau 3F: niveau dat leerlingen na afronding van HAVO of MBO-4 bereikt moeten hebben. • niveau 3S: niveau voor vwo-leerlingen die bij rekenen meer aankunnen dan 3F.
• niveau 4F: niveau dat leerlingen na afronding van het VWO bereikt moeten hebben.
• niveau 4S: niveau voor vwo-leerlingen die bij taal meer aankunnen dan 4F.

Jarigen deze periode

Thalia Gr.6
Benthe Gr. 3
Fabian Gr. 6
Luca Gr. 1

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.stichtingsamenwijs.nl/