• Plezier Leren

Nieuwsbrief samenwijs St. Jozef

stjozef

Nieuws van het College van Bestuur

Samenwijs in ontwikkeling: verkenning bestuurlijke samenwerking

Wij maken als Samenwijscentrum onderdeel uit van stichting Samenwijs Opvang & Onderwijs. Het bestuur voelt zich verantwoordelijk voor een kwalitatief goed aanbod van onderwijs en opvang voor kinderen van 0 – 13 jaar. Het bestuur heeft de ambitie om dit verder te versterken en daarmee de kansen voor kinderen en medewerkers te vergroten. De komende maanden willen wij onderzoeken of samenwerking met de besturen BOOM en Edu-Ley daaraan bijdraagt. Zodra dit onderzoek is afgerond zullen wij u over de uitkomsten informeren.

BOOM vertegenwoordigt 6 basisscholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs in de gemeente Oisterwijk, Edu-Ley vertegenwoordigt 6 basisscholen in Goirle en Samenwijs vertegenwoordigt 8 opvang- en onderwijscentra en een gastouderbureau in Hilvarenbeek/Middelbeers.

Ouderportaal Cito toetsen

Zoals u al wel gehoord zult hebben, hebben we in de weken voor de herfstvakantie de citotoetsen van eind vorig schooljaar afgenomen. Stichting breed is besloten deze uit te stellen omdat de kinderen minder lessen gehad hebben tijdens de schoolsluiting in verband met de coronacrisis.

Doordat we de toetsen in september/oktober hebben afgenomen in plaats van juni vorig schooljaar, is de normering aangepast. Als de E-toetsen (van einde schooljaar) begin van het schooljaar zijn afgenomen, zoals nu het geval is, kunnen de gecorrigeerde niveaus in veel gevallen een niveau lager uitvallen. In het ouderportaal worden alleen die gecorrigeerde niveaus weergegeven.

Dit geeft deze periode mogelijk een enigszins vertekend beeld, omdat de toetsen juist later zijn afgenomen om te compenseren dat de leerlingen minder les hebben gehad. Bij de toetsen in januari en juni zal er weer alleen sprake zijn van een 'gewoon' niveau als de toetsen in de geplande periode worden afgenomen.

Hoofdluiscontrole

De komende periode vindt er in verband met de corona-regels nog steeds geen luizenpluiscontrole plaats. Graag willen wij namens de werkgroep aan u vragen steeds zelf goed u kind(eren) te controleren. Mocht u neten of luizen vinden, dan graag direct behandelen en doorgeven aan de school - opvang.

Mondkapje

Terwijl we om ons heen steeds meer geluiden horen van coronabesmettingen, zijn verdere besmettingen op onze locatie vooralsnog uitgebleven. Wel zien we met regelmaat dat kinderen in thuisquarantaine moeten verblijven, door besmettingen in hun directe omgeving. Laten we hopen dat dit tot een minimum beperkt blijft.

In aanvulling op de verscherpte maatregelen van de overheid is het dringende advies gegeven om mondkapjes te dragen in publieke binnenruimtes. Onze medewerkers dragen in principe zelf geen mondkapje, omdat wij dat niet wenselijk achten in relatie tot de sociale en emotionele veiligheid van de kinderen en de werkbaarheid voor hen zelf. Voor niet- medewerkers wordt het vanaf heden verplicht om een mondkapje te dragen bij het betreden van ons Samenwijscentrum. Bij binnenkomst liggen mondkapjes klaar.

Blijf gezond!

Kanjer

Elke leerkracht heeft deze week nog eens de Kanjerregels besproken met de kinderen dit naar aanleiding van voorvalletjes in de klas en op het schoolplein. De kinderen weten hoe ze zich horen te gedragen en hebben een "contract" ondertekend per groep. Mochten er toch herhaaldelijk kinderen zich niet aan de regels houden, dan hebben we met ze afgesproken dat we ouders inlichten. We hopen dat dit uiteraard niet nodig is. 

website

Op de site van onze school kunt ook naar de groep van uw kind. Hierin komen straks foto's te staan. U kunt op dit beveiligede deel van de site met de inloggegevens die in de mail staan.

Jarigen deze periode

Fien Gr. 3
Puck Gr. 1
Sep Gr. 5
Rik Gr. 5
Gijs opvang