LOCATIERAAD

De Locatieraad (LR) is een raad die bestaat uit ouders en leerkrachten. De LR heeft een adviserende en instemmende taak en draagt bij aan het optimaal functioneren van de school. De raad bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding. Zij hebben een gezamenlijk doel: meedenken en meebeslissen over belangrijke en beleidsmatige zaken in de school. Enkele voorbeelden zijn: het vakantierooster, de groepsindeling, huisvesting, het schoolplan, Samenwijsplan en schooltijden.

In principe bestaan beide geledingen uit twee personen: twee leden hebben zitting namens de ouders en twee leden namens het personeel van de school. Aangezien het aanbod van ouders voor deelname aan onze LR erg hoog is, hebben we er voor gekozen geen verkiezingen te houden, maar alle kandidaten in de LR plaats te laten nemen. Dit bevordert ons inziens de ouderparticipatie op onze school. Belangrijk hierbij is echter wel, dat elke geleding maar gerechtigd is om twee stemmen uit te brengen.

De LR komt ongeveer 6 keer per jaar bijeen voor een vergadering. De directeur heeft de functie van adviseur en is in overleg (gedeeltelijk) aanwezig bij de vergaderingen.

Namens de LR nemen één ouder en één medewerker deel aan het overleg van de Samenwijsraad (SWR). De SWR is het gemeenschappelijk medezeggenschapsorgaan van de stichting Samenwijs. Alle scholen binnen ons bestuur zijn in dit overleg vertegenwoordigd en denken, praten en beslissen mee over school overstijgende zaken en over zaken die alle scholen aan gaan.

Leden van de MR:

 • Oudergeleding:

  Jacqueline van de Wouw

  Roel Colsters

  Saskia Verhoeven

  vacature

  • Personeelsgeleding:

  Linda Gevers (Onderwijs)

  Karin de Jong (Onderwijs)

  Liesbeth Klessens (Opvang)

  Anouk Liebregts (Opvang)

Mailadres: locatieraad.torenlei@stichtingsamenwijs.nl