Overblijven op de Willibrordusschool

De wet op het basisonderwijs biedt de leerlingen van de basisscholen de mogelijkheid om tussen de middag op school over te blijven.
De wettekst luidt aldus:
“Het bevoegd gezag (schoolbestuur) stelt leerlingen in de gelegenheid onder toezicht de middagpauze in het schoolgebouw en op het terrein van de school door te brengen. De kosten die hieruit voortvloeien komen voor rekening van de ouders, verzorgers en/of voogden”.

Ook op onze school bestaat een werkgroep die zich bezig houdt met de praktische organisatie van het overblijven, zoals het regelen van het toezicht, het gebruik van de ruimtes, de betalingen enz. In samenspraak met het team en de ouderraad zijn er afspraken gemaakt betreffende het overblijven.

Ouders/verzorgers van kinderen ingeschreven op de Willibrordusschool worden in de gelegenheid gesteld hun kinderen gebruik te laten maken van de overblijfregeling op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, hetzij continu, hetzij incidenteel.

In dit boekje vindt u de belangrijkste informatie bij elkaar. Heeft u opmerkingen over de regelingen, wilt u dan zo vriendelijk zijn deze op school kenbaar te maken ?
Het aanmelden

Aan het begin van elk schooljaar worden de ouders/verzorgers in de gelegenheid gesteld hun kinderen aan te melden voor de overblijfregeling.
Daarnaast blijft ook altijd de mogelijkheid om de kinderen aan te melden gedurende het schooljaar.
Voor aanmelding van vaste overblijvers en inlichtingen stellen de ouders / verzorgers zich in verbinding met de contactpersoon van het overblijven;
Berdy Kemmeren, telnr: 013 5041650

Onder vaste overblijvers wordt verstaan:
kinderen die iedere schooldag overblijven (met uitzondering van woensdag).
kinderen die op één, twee of drie vaste dagen in de week of maand overblijven.

Voor verdere informatie, organisatie en/of planning kunt u ook altijd contact opnemen met Berdy Kemmeren.

Incidentele overblijfmomenten worden door de ouders/verzorgers telefonisch aangemeld op de dag van het overblijven vóór 8.15 uur via de voice-mail.
Graag duidelijk naam van het kind, in welke groep het kind zit en datum van overblijven inspreken.

Voice-mail telnr: 013 5046167

Onder incidentele overblijvers wordt verstaan:
kinderen die niet regelmatig gebruik maken van het overblijven.

Het afmelden

Het spreekt voor zich dat alleen vaste overblijvers afgemeld dienen te worden. Afmelden dient te geschieden als een kind in het vervolg niet meer overblijft.
Dit kan weer telefonisch, zoals bij het aanmelden: Berdy Kemmeren, telnr: 013 5041650

Als een kind eens één keer niet overblijft, of ziek is, dan dit graag melden op de dag van niet overblijven vóór 8.15 uur via de voice mail: telnr: 013 5046167

Het afmelden van een kind voor één keer niet overblijven is belangrijk ter controle, dat kinderen niet gaan “zwerven” buiten de school.
De overblijfkrachten beschikken over de door de ouders/verzorgers doorgegeven telefoonnummers.
De ouders/verzorgers dienen (telefonisch) bereikbaar te zijn. Dit i.v.m. het feit dat contact opgenomen moet kunnen worden met de ouders/verzorgers indien een aangemeld kind niet aanwezig is. Bereikbaarheid is ook van belang ingeval van ziekte of ongeval tijdens het overblijven.

De ouders/verzorgers dienen zelf het kind af te melden (dus niet het kind), dit ter voorkoming van misverstanden.

Overblijfkrachten

De overblijfkrachten zorgen voor de opvang van de kinderen. Per dag wordt er voor gezorgd dat er voldoende overblijfkrachten aanwezig zijn (van einde ochtendtijd tot het tijdstip waarop de bel gaat om 13.20 uur) om toezicht te houden, er op te letten dat het eetgebeuren vlekkeloos verloopt en dat de kinderen na het eten fijn kunnen spelen. Afgelopen jaar hebben verschillende overblijfouders een cursus gevolgd om het totale overblijven nog beter te kunnen begeleiden. De overblijfkrachten ontvangen een vergoeding.

Globale taak van de overblijfkracht
 • Aanwezig zijn vanaf 11.50 uur tot 13.20 uur.
 • Het bieden van verantwoorde opvang
 • Het bijhouden van een presentielijst
 • Het innen van de financiële bijdrage
 • Het dekken van de tafels en het klaarzetten van speelmateriaal
 • Het toezicht houden bij het spelen, zo mogelijk meespelen met de kinderen en gezamenlijk opruimen.
 • Zorgdragen voor de ruimte en de inventaris
 • Het creëren van een huiselijke sfeer
 • Het onderhouden van contacten met de ouders/verzorgers, de werkgroep en de school.
Huishoudelijk regelement
 • Na beëindigen van de ochtendtijd (12.00 uur) gaat een overblijvend kind direct naar het overblijflokaal.
 • Het kind meldt zich bij de overblijfkracht.
 • De overblijfkracht houdt een presentielijst bij en zorgt voor de financiële afhandeling.
 • Brood en fruit moeten de kinderen zelf meebrengen.
 • Voor thee en/of melk wordt gezorgd.
 • Broodtrommel en tas moeten voorzien zijn van de naam van het kind.
 • Overblijfkrachten kunnen kinderen laten helpen bij het klaarzetten en afruimen van de tafels.
 • Na het eten kunnen kinderen hun tanden poetsen. Wel zelf voor een tandenborstel en tandpasta zorgen.
 • Binnen kunnen de kinderen zich vermaken met gezelschapsspelletjes, teken- en knutsel materiaal, enz.
 • Buiten spelen de kinderen op één van de speelplaatsen, altijd onder begeleiding.
 • De werkgroep beschikt over eigen spelmateriaal, dat wordt dus gebruikt.
 • De kinderen dienen de aanwijzingen van overblijfkrachten op te volgen, zodat het overblijven ordelijk verloopt.
 • De kinderen mogen gebruik maken van overblijfruimte met bijbehorende toiletten en de speelplaats. Ze mogen zich niet bevinden op de gangen of in de klaslokalen en overige ruimtes. (Gebruik van speelzaal alleen bij slecht weer en onder begeleiding van een of meerdere overblijfkrachten).

Wanneer er problemen ontstaan met overblijvende kinderen, neemt de werkgroep contact op met de ouders/verzorgers. Als er bij een kind herhaaldelijk sprake is van overtreding van de regels, dan wel brutaliteiten en/of onacceptabel gedrag richting andere kinderen en/of de overblijfouders, dan kan de overblijfgroep, in overleg met de directie van de school, een kind(tijdelijk) uitsluiten van de overblijfregeling. Natuurlijk wordt er in een dergelijke situatie tijdig gecommuniceerd met de betreffende ouders/verzorgers.

Verzekering
Het bevoegd gezag (schoolbestuur) moet er zorg voor dragen dat allen die bij het overblijven betrokken zijn, verzekerd zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid. Alle kinderen die overblijven en de overblijfkrachten vallen dan ook onder de W.A. verzekering van de school.
Spelen
Na het eten kunnen de kinderen binnen of buiten spelen, afhankelijk van de weersomstandigheden. De geschiktheid om buiten te spelen is ter beoordeling van de overblijfkracht. Binnen spelen betekent dat kinderen tot 13.20 uur in het overblijflokaal kunnen spelen met de beschikbare materialen. Vóór 13.20 uur worden de spelletjes door de kinderen zelf opgeruimd. Buiten spelen wil zeggen dat de kinderen met evt. spelmateriaal (niet het kleutermateriaal dat misschien buiten staat) op de speelplaats gaan spelen.
Geen enkele overblijver verlaat het schoolterrein

Om 13.20 uur gaat de bel en moeten de kinderen weer naar hun eigen groep.

De kosten

De kosten voor het overblijven bedragen € 1,80 per kind per keer.
Er wordt gebruik gemaakt van strippenkaarten.

 • 10 keer overblijven € 18,-
 • 20 keer overblijven € 36,-

Per keer wordt de strippenkaart door de overblijfkracht afgetekend. Wanneer de strippenkaart bijna vol is krijgt uw kind een briefje mee met het verzoek om een nieuwe kaart te kopen.
Alleen bij incidenteel overblijven kan contant betaald worden. Voor een kind dat niet is afgemeld wordt een strip afgetekend!

Per overblijfkracht is een vergoeding vastgesteld. Daarnaast zijn er de vaste kosten voor thee, suiker, melk, etc. Na aftrek van bovenstaande vergoedingen en vaste kosten blijft er een bedrag over wat bijvoorbeeld besteed kan worden aan nieuw spelmateriaal.

Het lunchpakket
Een overblijvend kind neemt een lunchpakket mee. Ouders dienen hun kind er op te wijzen dit pakket echt te bewaren voor tussen de middag (vooral de kleuters in verband met de fruitpauze om 10.15 uur). Zo’n pakket omvat brood en evt. fruit (s.v.p. geen snoep meegeven). Voor drinken, thee en/of melk, wordt gezorgd. Ouders / Verzorgers die het wenselijk vinden dat hun kind na het eten de tanden poetst, dienen tandenborstel en tandpasta mee te geven.
Het team
Bij problemen met een overblijver (ster) kan de overblijfkracht evt. contact opnemen met een van de leerkrachten of de directie, waarbij het niet de bedoeling is dat de verantwoordelijkheden overgenomen worden door het team.

Tot slot

Met deze regeling hopen ouders en team dat het geheel van overblijven vlot mag verlopen. Mochten er zich situaties voordoen waarin dit schrijven niet voorziet, dan hopen team en vertegenwoordigende ouders dit met u in goed overleg te regelen.