Samenwijs

( Onderstaande tekst dient te worden aangepast i.v.m. Samenwijs Opvang & Onderwijs )

De locatieraad (LR) is voor ouders en teamleden van onderwijs & opvang een inspraakorgaan over belangrijke zaken betreffende onze organisatie. De bevoegdheden, bijvoorbeeld instemmingsrecht dan wel adviesrecht, zijn vastgelegd in een reglement. Alle leden zijn in principe lid voor een periode van 3 jaar, waarna ze herkozen kunnen worden. De LR komt ongeveer 6 keer per jaar samen, de vergaderingen zijn openbaar.  Tijdens de LR-vergaderingen zijn twee pedagogische medewerkers van de KLIK Kinderopvang aanwezig en een lid van de oudercommissie.

U kunt zelf, na vooraf contact, zaken inbrengen. De directeur is, indien gewenst, bij het begin van de vergadering aanwezig om de raad te informeren.

Binnen de stichting “De Oude Vrijheid” is ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad actief (GMR). Deze raad houdt zich bezig met beleidszaken die alle scholen binnen de stichting aangaan. In de GMR heeft Linda van Haaren (leerkracht) zitting namens onze school en Marian Hoozemans namens de oudergeleding.

Heeft u vragen of opmerkingen kunt u ons bereiken op hoosjesss@gmail.com Of u spreekt ons aan op school.