Oudervereniging

Sinds juni 2017 is de Ouderraad officieel een Oudervereniging geworden: Oudervereniging Willibrordusschool.

De vereniging heeft ten doel de belangen te behartigen van de leerlingen van de school, in de ruimste zin van het woord.

Zij tracht dit doel te bereiken door:
- het (mede)organiseren van ouder- en thema-avonden
- het verlenen van hulp bij (buiten)schoolse activiteiten (het organiseren van kinderopvang gedurende de middagpauze valt hier niet onder);
- het gevraagd of ongevraagd adviseren van de oudergeleding van de locatieraad (voorheen de medezeggenschapsraad).

Voor onze oudervereniging betekent dit vooral het organiseren van activiteiten, zoals
de schoolfotograaf,
Sinterklaas,
Kerstmis,
Carnaval,
sport- en speldag,
sponsorloop en
schoolreis,
in samenwerking met de leerkrachten.
Alle ouders van de leerlingen van de Willibrordusschool zijn in principe lid van de Oudervereniging.

De Oudervereniging wordt bestuurd door een bestuur van tenminste 3 personen.
Het schooljaar 2018/ 2019 zal starten met een bestuur van 9 personen.
Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
De financiën voor de activiteiten, die door de Oudervereniging georganiseerd worden, bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de gewone leden (de ouderbijdrage). Het geld wordt via een machtiging geïnd door de penningmeester.

De oudervereniging geeft jaarlijks aan waaraan het geld wordt besteed middels een financieel verslag.
Het bestuur vergadert ten minste 6x per jaar.
Dit gebeurt in de personeelsruimte van school. De directeur van school is hierbij aanwezig. De vergaderingen zijn openbaar en terug te vinden op de schoolkalender. Tijdens de vergaderingen worden met name de te organiseren activiteiten besproken en de activiteiten, die reeds plaats hebben gevonden, geëvalueerd. Een samenvatting hiervan is terug te vinden in het jaarverslag. Het bestuur van de Oudervereniging Willibrordus bestaat uit de volgende personen:
 • Sandra van Overbeek
  Voorzitter
 • Tineke van Korven
  Secretaris
 • Marion Versteijnen
  Penningmeester
 • Jacqueline de Wit
  Bestuurslid
 • Meike Schoonus
  Bestuurslid
 • Maud Putters
  Bestuurslid
 • Dorette Hendriks
  Bestuurslid
 • Debbie Wieskamp
  Bestuurslid
 • Susan Wieskamp
  Bestuurslid

Hierbij de vergaderdata voor komend schooljaar:

* Dinsdag 28 augustus 2018
* Woensdag  7 november 2018
* Dinsdag  8 januari 2019
* Woensdag 13 maart 2019
* Donderdag 20 juni 2019

Voor vragen en/ of opmerkingen richting het bestuur kunt u mailen naar: ov.willibrordus@stichtingsamenwijs.nl