Oudervereniging

Sinds juni 2017 is de Ouderraad officieel een Oudervereniging geworden: Oudervereniging Willibrordusschool. De vereniging heeft ten doel de belangen te behartigen van de leerlingen van de school, in de ruimste zin van het woord.

Zij tracht dit doel te bereiken door:
-  het (mede)organiseren van ouder- en thema-avonden,
-  het verlenen van hulp bij (buiten)schoolse activiteiten (het organiseren van kinderopvang gedurende de middagpauze valt hier niet onder),
-  het gevraagd of ongevraagd adviseren van de oudergeleding van de locatieraad ( voorheen de medezeggenschapsraad).
Voor onze oudervereniging betekent dit vooral het organiseren van activiteiten, zoals de Schoolfotograaf, Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval,
Sport- en speldag, Sponsorloop en Schoolreis.
Dit doen zij in samenwerking met de leerkrachten.
Alle ouders van de leerlingen van Samenwijs Willibrordus zijn in principe lid van de Oudervereniging.

De Oudervereniging wordt bestuurd door een bestuur van tenminste 3 personen. Het schooljaar start met een bestuur van 9 personen.
Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
De financiën voor de activiteiten, die door de Oudervereniging georganiseerd worden, bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de gewone leden (de ouderbijdrage). De inning verloopt via Schoolkassa en het totaal ontvangen bedrag wordt overgemaakt naar de rekening van de Oudervereniging.

De Oudervereniging geeft jaarlijks aan waaraan het geld wordt besteed middels een financieel verslag.
Het bestuur vergadert ten minste 6x per jaar. Dit gebeurt in de personeelsruimte van school. De teamleider van school is hierbij aanwezig. De vergaderingen zijn openbaar en terug te vinden op de schoolkalender. Tijdens de vergaderingen worden met name de te organiseren activiteiten besproken en de activiteiten, die reeds plaats hebben gevonden, geëvalueerd. Een samenvatting hiervan is terug te vinden in het jaarverslag.

Het bestuur van de Oudervereniging Willibrordus bestaat uit de volgende personen:

 • Sandra van Overbeek
  Voorzitter
 • Willeke van Gerwen

  Penningmeester

 • Lieke Huijbers
  Bestuurslid
 • Nathalie de Laat
  Bestuurslid
 • Nadja Twigt
  Bestuurslid
 • Meike Schoonus
  Bestuurslid
 • Vacature

  Bestuurslid

 • Vacature

  Bestuurslid

 • Vacature

  Bestuurslid

De vergaderdata voor schooljaar 2023-2024 zijn:

Donderdag  26 oktober 19.00 uur
Dinsdag  21 november 19.00 uur
Donderdag  11 januari 19.00 uur
Dinsdag  26 maart 19.00 uur
Woensdag  26 juni 19.00 uur

Voor vragen en/ of opmerkingen richting het bestuur kunt u mailen naar: ov.willibrordus@stichtingsamenwijs.nl